Disclaimer www.bubarnik-schilderijen.nl

Disclaimer

Op deze pagina vindt u onze disclaimer. Met deze disclaimer willen wij aangeven onder welke voorwaarden wij de informatie, op onze website, www.bubarnik-schilderijen.nl, aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op onze pagina’s en website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie van onze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, logo’s, afbeeldingen, fotomateriaal of andere inhoud van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ‘Schildercamer‘.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen op onze website geldt dat wij ernaar streven de werkelijkheid en de beoogde prijzen zo zorgvuldig mogelijk weer te geven.
Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.

Wij streven ernaar om onze website zo actueel mogelijk te houden.
Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op onze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige vorm van verplichting.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige informatie die wordt weergegeven in hyperlinks waarnaar onze website verwijst.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de disclaimer met de meest recente versie op deze pagina.